Selecteer een pagina

Meerjarenplan

Missie

Gek op het gesprek bevordert met haar dienstverlening het gesprek. Met uw inzet luistert u naar elkaar, reageert u op elkaar en worden ideeën en gevoelens uitgewisseld. Met onze begeleiding investeert u in uw gesprekspartners en toehoorders, stimuleert u samenspraak, samenwerking, resultaat en ontwikkelt u optimaal uw gesprekstechniek.

Visie

Gek op het gesprek stelt het gesprek centraal . Een gesprek waarin je elkaar respecteert, daarnaar handelt en beseft dat het gesprek meer is dan woorden alleen.

Strategie en beleid

Gek op het gesprek is onderdeel van Stichting Your Own Empowerment (YOE). Aanpakken, Presteren en Begeleiden zijn onze sleutelwoorden. De pijlers van ons logo onder de horizon verbeelden de stuwkracht van uw inzet en met onze begeleiding bereiken we gezamenlijk resultaat. Wij dragen eraan bij dat uzelf, uw doelgroep en medewerkers plezierig presteren. Daarom reikt ons speerpunt over de horizon heen en blijft het niet bij een stip op de horizon.

Gek op het gesprek is een dienstverlening die vanuit de basis de zaken praktisch aanpakt. De strategie van Gek op het gesprek is gericht dat het beheersen van het gesprek. Voor iedereen van essentieel belang in zijn of haar dagelijkse leven. Of dit nu in de privé sfeer, op het werk of het begeleiden naar werk, het kunnen voeren van een goed gesprek is een primaire levensbehoefte van één ieder. Uiteindelijk moet niemand tegen een gesprek opzien en zich kunnen bedienen van de juiste gespreksstijl passend bij de situatie. Met de trainingen en ondersteuning van onze professionele inzet, is en wordt iedereen Gek op het gesprek.

We spelen in op de ontwikkelingen. De veranderingen in de samenleving en op ons werk vragen om anders met elkaar omgaan. Als repetitieve werkzaamheden worden overgenomen, wordt het werk dat over blijft complexer. In een moderne samenleving moeten mensen zich in toenemende mate richten op het stimuleren van de typische menskwaliteiten. Communicatie, interactie, interpretatie en creativiteit komen centraal te staan en minder de focus op het sturen op output en het voorkomen van fouten. Gek op het gesprek is de portal tot die menskwaliteiten. Wij trainen u, u doelgroep en uw medewerkers of we doen het desgewenst samen met u.

Bij het leveren van onze dienstverlening voelt iedere deelnemer zich veilig, is alle informatie die beschikbaar komt en wordt gesteld, enkel tot doel van de training, begeleiding en/of de ondersteuning van de deelnemers om deze optimaal te faciliteren. Er wordt zonder toestemming geen informatie van onze deelnemers met derden gedeeld. Al onze medewerkers zijn integer en professioneel op basis van hun inlevingsvermogen, opleidingen en/of aantoonbare levenservaring, Wie werkt voor stichting YOE neemt zijn klanten altijd serieus maar durft zich zelf wel eens minder serieus te nemen. Werken met plezier en humor zijn de belangrijke uitgangspunten. Je mag met ons samenwerken, het moet niet en datzelfde plezier en die ontspannenheid breng je over op onze deelnemers.  

Stichting YOE richt zich met de trainingen van Gek op het gesprek op Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius Saba en Suriname. Met onze persoonlijke betrokkenheid en inspanningen zijn onze trainingen en ondersteuning, nuttig, leerzaam, zinvol en geven ze energie aan de interactie tussen mensen waarbij wederzijds begrip en elkaar leren en willen verstaan een bijdrage is aan een betere en gelijkwaardige samenleving.

De missie en de visie van de product en dienstverlening van YOE worden vertaald naar duidelijke (leer)doelen per dienstverlening. Gek op gesprek is een dienstverlening waarbij de primaire behoefte om goed te kunnen communiceren op individueel niveau en groepsniveau centraal staan.

De communicatie van Gek op het gesprek verloopt via https//www.gekophetgesprek.nl, social media en via mond op mond reclame. Jaarlijks zal ook eenmalig de dienstverlening per doelgroep op aansluitende beurzen worden bijgewoond. De herkenbaarheid van Gekophetgesprek.nl wordt vormgegeven door het hoofdlogo van APB. Ten aanzien van Gek op het gesprek wordt deze dienstverlening met herkenbare en plezierige cartoons een gezicht gegeven.

De totale dienstverlening van Gek op het gesprek is onderverdeeld in trainingen en ondersteuning. Trainingen zijn mogelijk door doordat deelnemers zich individueel inschrijven of groepsgewijs worden aangemeld. Trainingen worden blijvend ontwikkeld op het moment dat de vraag zich voordoet en op basis van opgedane ervaringen en evaluaties steeds verder verbeterd om aan te sluiten bij de behoefte. Ondersteuning is met name maatwerk en zal voornamelijk uitgaan van de wensen van de deelnemers op het moment dat de vraag zich voordoet. Op basis van het aantal inschrijvingen en evaluaties zal worden bezien of een training succesvol is en bij maatwerk voor (doel)groepen zal altijd een afrondend klanttevredenheidsgesprek of onderzoek worden gehouden.

De prijsstelling van de Gek op het gesprek dienstverlening is marktconform gunstig met dien verstande dat indien mogelijk bij maatwerkcontracten en subsidies afwijkende prijsstellingen met kortingen mogelijk zijn. De begroting wordt jaarlijks realistisch opgesteld en geïndexeerd aan de tarieven.

Medewerkers

Bij YOE hechten wij aan een inclusieve cultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden. Waar zij zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. Een cultuur waarin uitsluiting, discriminatie, pesten en intimidatie niet worden getolereerd. Niet voor niets zijn respect voor anderen, correct gedrag en onderlinge collegialiteit kernaspecten van ons integriteitsbeleid. Voor het goed functioneren is de samenkomst van verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis een belangrijke randvoorwaarde, omdat meer variatie in visies en oplossingen resulteert in meer creativiteit en innovatie, betere resultaten en betere product en dienstverlening. Dit alles in samenspraak met onze klanten.

De kern is een klein medewerkersbestand van deskundigen en administratieve ondersteuning. Repeterende processen zijn veelal geautomatiseerd. Gek op het gesprek werkt samen met communicatieprofessionals , psychologen en hulpverleners. Iedereen die werkt bij/voor YOE ten behoeve van Gek op het gesprek, wordt gewaardeerd, gerespecteerd en er is oog voor het welzijn en de gezondheid.

Middelenmanagement

De dienstverlening van Gek op het gesprek is mensenwerk. Zij zijn ook het middel tot ons bestaan waarbij waardering zich verhoudt tot de geleverde prestaties. Al onze (vrijwillige) medewerkers en toeleveranciers leveren een toegevoegde waarde aan de kwaliteit. Tegelijkertijd worden onze medewerkers toegerust met de laatste kennis die vergaard wordt op o.a. de gebieden van hulpverlening, psychologie, organisatie en mensontwikkeling. Onze bibliotheek en kennisbank zijn daartoe toegankelijk.

Gek op het gesprek is een dienstverlening waar onze deelnemers hun stijl en vaardigheden kunnen ontwikkelen voor hun empowerment. Ons aanbod is daarop gericht. Afhankelijk van de behoeftestelling worden gelden gegenereerd die worden ingezet om ons dienstenaanbod blijvend te verbeteren, onder de aandacht te brengen en een betrouwbaar, volwaardig en kwalitatieve partner te zijn. Overheadskosten worden zo laag mogelijk gehouden om opdrachtgevers en deelnemers daarvan te laten profiteren.

Management van processen

YOE houdt de totale dienstverlening van Gek op het gesprek jaarlijks overeenkomstig de SWOT-analyse tegen het licht om te bezien of deze voldoet en of er bijsturing op nodig is. Dit gebeurt op basis van prestatie en proces indicatoren: Input, tevredenheid en gedrag onder onze klanten en leveranciers. Doel is om als dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk te laten werken en maatschappelijke resultaten te boeken.

Maatschappij

De veranderingen in de samenleving en ons werkzame bestaan vragen om anders met elkaar omgaan. Als repetitieve werkzaamheden worden overgenomen, wordt het werk dat over blijft complexer. Een moderne samenleving moet zich in toenemende mate richten op het stimuleren van de typische menskwaliteiten.
Communicatie, interactie, interpretatie en creativiteit komen centraal te staan en minder de focus op het sturen op output en het voorkomen van fouten. Mensen komen steeds meer bloot te staan aan steeds wisselende situatie, (tijdelijke) netwerken en risico’s. Daartoe behoren ook de bijbehorende vaardigheden onderhandelen, communiceren en verbinden. De mondige mens waar communicatie bijdraagt aan zelfvertrouwen, wederzijds begrip maar ook innovatie door middel van sociale en publieke labs zullen in de samenleving de nieuwe standaard worden.

Verbeteren en vernieuwen

Op basis van de feedbackloop van klanten, betrokken medewerkers, toeleveranciers (ZZP-ers, freelancers) zullen deze resultaten worden geanalyseerd en waar nodig zal Gek op het gesprek haar dienstverlening hierop aanpassen en haar producten en diensten verbeteren.

Voor wie

Voor iedereen die gek op het gesprek wil worden door training en oefening of het graag aan ons over laat.

Doelgroepen

Overheden, management, HRM, werkende, niet werkenden, politieke partijen, particulieren, jongeren en ouderen.

Stichting Yoe